ព្រឹទ្ធសភា​នឹង​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីស្នើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​គណបក្សនយោបាយនៅ​ថ្ងៃស្អែក​

a9389025-58df-488e-9fb0-6e881e396bd3

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ យោងតាម​ការបញ្ជាក់​ពី​មន្ត្រី​ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា បាន​ឲ្យ​ដឹងថា នៅ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែកក្កដា​ស្អែក​នេះ ព្រឹទ្ធសភា​នឹង​បើក​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ ដើម្បី​ពិនិត្យ​លើ សេចក្តីស្នើច្បាប់​វិសោធនកម្ម ច្បាប់​ស្តីពី​គណបក្សនយោបាយ ដើម្បី​អនុម័ត​លើ​ច្បាប់​ដ៏​មាន​

សារៈសំខាន់​មួយ​នេះ ៕

a9389025-58df-488e-9fb0-6e881e396bd3fn-2017-07-17-09-34-55-0